k ochraně klimatu může přispět každý z nás

Klimatický balíček pro komunikaci změny klimatu

Klimatický balíček pro komunikaci změny klimatu tvoří jednoduché shrnutí rad, jak hovořit a psát o klimatické změně vycházející ze zkušeností projektového týmu. Jako podklad pro účelnou a smysluplnou komunikaci byly do „balíčku“ vloženy rozdílné nástroje: infografiky, dokumentární film, dílčí videa, přednášky, podcasty i online průvodce výstavou.

Základní rady jak komunikovat změnu klimatu na lokální a regionální úrovni

  1. Kvalitativní posun v debatě o ZK. Je vysoce žádoucí, aby celospolečenská diskuze nad tématem změny klimatu se primárně věnovala nalézání shody nad konkrétními klimatickými opatřeními. Takřka půlstoletí trvající zlehčování vlivu lidské činnosti na bezprecedentní akceleraci klimatických změn (záměrně činěné zejména mocnou lobby producentů fosilních paliv) je třeba poslat na smetiště dějin a namísto toho se soustředit na řešení probíhající klimatické krize, a to na všech úrovních – globální, národní, ale také na té regionální a lokální. Právě města, obce a kraje budou totiž spolu s podnikatelským sektorem hrát klíčovou roli při zavádění klimatických opatření do praxe a míra úspěšnosti při realizaci jednotlivých projektů rozhodujícím způsobem ovlivní i akceptaci těchto opatření ze strany široké veřejnosti.
  2. Debata založená na faktech. Úroveň vědeckého poznání o tématu klimatických změn pokročila za posledních několik dekád natolik, že je možné veřejnosti předložit jasně hovořící data o míře oteplování, epizodách sucha či výskytu dalších extrémních meteorologických jevů na území Česka. Tyto veskrze negativní projevy a dopady změny klimatu lze již přímo analyzovat ve vztahu ke konkrétním municipalitám a regionům, což s sebou přináší i větší uvědomění si místních lidí, o jak významný problém se jedná. V debatě s občany je vhodné vždy v úvodu zdůraznit přehled těch nejzávažnějších projevů a dopadů ZK pro danou lokalitu a klidně tak učinit prostřednictvím grafů ukazujících např. nárůst průměrné roční teploty za posledních x-let nebo např. rozložení srážek v průběhu roku v rámci daného místa.
  3. Příklady a příběhy táhnou. Veřejnost se s důležitostí klimatických opatření o to lépe ztotožní, bude-li moci se seznámit s již existujícími příklady dobré praxe, nejlépe ze svého blízkého okolí. Výborně v tomto směru fungují příběhy běžných lidí, kteří si začali uvědomovat dopady klimatických změn a sami se začali více angažovat pro ochranu klimatu, např. ve formě revitalizace mokřadů a tůní, nákupem tzv. zelené elektřiny nebo větší preferencí hromadné dopravy. Pro každé klimatické opatření platí to zásadní: vždy lidem srozumitelně vysvětlit, jaký pozitivní efekt bude mít jeho realizace pro danou obec, komunitu či pro ně samotné. A vedle zmínky o určitém hmatatelném prospěchu každého opatření samozřejmě také vždy připomenout ochranu zdraví obyvatelstva a odpovědnost nás všech vůči nastupujícím generacím, abychom jim planetu Zemi předali v co nejzachovalejší podobě.
  4. Začít vždy u sebe. Podělit se o vlastní realizované kroky v oblasti snižování osobní uhlíkové stopy je dobrým startovacím bodem při snaze přesvědčit ostatní o tom, že ochrana klimatu je skutečně záležitostí každého z nás. Pozor však, aby prezentované úsilí nevyznělo jako poučování a mentorování, lidé by si měli sami určit, ve které sféře každodenního života jsou ochotni změnit zažité chování. Pro někoho je prioritou ozelenění střechy vlastního domu, jiný vidí cestu např. v omezení konzumace masa a v důrazu na nákup lokálních produktů.
  5. Nepolitizovat téma. Problematika ochrany klimatu je především obrovským společenským tématem s přesahem do všech různých aspektů našeho života. Zredukovat toto téma jen na jeho politické konotace a používat přitom různé nešťastné a veřejnost polarizující zkratky (zelená levičácká ideologie, alarmisté vs. popírači klimatu, konzervativní vs. liberální) znamená poslat celou debatu do slepé uličky. Názorových příkopů a kulturních válek je ve společnostech (tu českou nevyjímaje) už dost a dost…
  6. Důležitost spolupráce. Klíčem k prosazení efektivních klimatických opatření je nepochybně zapojení – jak do rozhodovacího, tak i komunikačního procesu – co nejpestřejší sestavu lokálních a regionálních aktérů, tzv. stakeholderů. Ať už se jedná o velké i malé podniky, neziskové organizace a zájmové spolky, místní školy nebo aktivní jednotlivce, kteří mají zájem zvyšovat povědomí spoluobčanů o významu provádění konkrétních klimatických opatření.
  7. Příležitost, ne hrozba. Ochrana klimatu je nezadržitelným trendem, kterým se dnes vydává drtivá většina členských zemí Evropské unie. Rozsáhlými investicemi do udržitelných a nízkoemisních technologií (při současném postupném odklonu od fosilních paliv) potvrzují, že klimatické změny chápou také jako nástroj k posílení konkurenceschopnosti vlastních ekonomik a tím pádem k udržení životního standardu svých obyvatel a sociální koheze uvnitř těchto společností. Obzvláště pro země jako Česko či Slovensko, montovny v srdci Evropy, je proto ochrana klimatu jedinečnou příležitostí, jak i díky štědrým dotačním titulům z EU provést tolik potřebnou transformaci průmyslu a jeho nasměrování do 21. století.

Dokument o změně klimatu: Česko chrání klima aneb příklady dobré praxe

Videa dobré praxe v oblasti změny klimatu pro obce

Youtube profil Klimasemeni.cz

Publikace o komunikaci v oblasti změny klimatu a přizpůsobení se (adaptaci)

Výstava o změně klimatu: Klima se mění. Změň se i ty

CI2, o. p. s., nabízí městům i dalším zájemcům originální putovní výstavu o změně klimatu a co s ní můžeme na místní úrovni dělat.

Klimatický podcast CI2, o. p. s.

Obsahuje celkem 5 dílů klimatického podcastu s tématy Offsetové projekty, Mikroadaptace, Adaptační strategie, Pařížská dohoda, Ohlédnutí za projektem „Klima se mění. Od informaci k akci“.